Preàmbul
El Ple Municipal el dia 25 de gener de 2007, va aprovar la Sindicatura Municipal de Greuges, com a òrgan complementari municipal, d’acord amb el que disposen els articles 48.2c i 59 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de 28 d’abril de 2003.

En el mateix Ple es va aprovar el títol IV del Reglament Orgànic Municipal, on es regula se seva estructura, atribucions i principis d’actuacions.

El nomenament del Síndic a de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Viladecans a proposta de l’alcaldia, amb el vot majoritari de les tres cinquenes parts del nombre legal de membres.
Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans – C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans
tel 936351817 / fax 93 658 05 51 - sindicatura@viladecans.cat