Preàmbul
El Ple Municipal el dia 25 de gener de 2007, va aprovar la Sindicatura Municipal de Greuges, com a òrgan complementari municipal, d’acord amb el que disposen els articles 48.2c i 59 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de 28 d’abril de 2003.

El 30 de novembre de 2015 va entrar en vigor el nou Reglament Orgànic Municipal, on es regula, en els artícles 24, 25, 26 i 27  la se denominació, funcions, nomenament, exercici del càrrec i cessament, així com el procediment de tramitació de les queixes i l'informe anual.

El nomenament del Síndic ha de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Viladecans a proposta de l’alcaldia, amb el vot majoritari de les tres cinquenes parts del nombre legal de membres.
Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans – C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans
tel 936351817 / fax 93 658 05 51 - sindicatura@viladecans.cat