Com actua la Sindicatura?
La Sindicatura Municipal de Greuges comunicarà a l’interessat l’admissió d’una queixa en un període màxim de quinze dies des del seu registre.

L’admissió a tràmit significa que després de l’estudi de l’escrit i la documentació aportada, decideix investigar el cas per aclarir les causes del problema.

Acabades les seves actuacions donarà resposta per escrit a la persona que ha presentat la queixa amb el termini màxim de tres mesos, llevat d’algun cas excepcional que requereixi un major termini.

Les resolucions adopten, si s’escau, la forma de recordatoris, recomanacions i/o suggeriments i pot proposar fórmules de conciliació entre les parts afectades.

Les resolucions no poden modificar ni anul·lar actes administratius, ni poden ser objecte de recurs cap mena.

La Sindicatura també pot actuar per pròpia iniciativa, a partir de consultes o reclamacions, i quan observa que algun fet pot produir una vulneració dels drets generals dels ciutadans.
Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans – C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans
tel 936351817 / fax 93 658 05 51 - sindicatura@viladecans.cat