En què pot intervenir?
La Sindicatura Municipal de Greuges pot intervenir a petició de qualsevol persona física o jurídica que li presenti una queixa en assumptes relatius a l’Administració municipal de l’Ajuntament de Viladecans i els seus organismes dependents, i que creguin vulnerat algun dret que la legislació de règim local reconeix als ciutadans i ciutadanes, com ara:

  - Retards indeguts o injustificats en l’actuació administrativa.
  - Errors o arbitrarietats en aplicació de les normes legals.
  - Inexecució de resolucions.
  - Tracte indegut als ciutadans i ciutadanes.
  - Motivació insuficient de les resolucions.

Totes les actuacions de la Sindicatura Municipal de Greuges són gratuïtes per la persona interessada que sol·licita el servei, i no és necessària l’assistència de cap advocat o procurador.
Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans – C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans
tel 936351817 / fax 93 658 05 51 - sindicatura@viladecans.cat