Quines queixes NO pot admetre?
Quan les queixes siguin anònimes, quan s’adverteixi mala fe o manqui de fonamentació, les que versin sobre matèries que no siguin de la seva competència o àmbit d’actuació.

Quan les persones tinguin dependència funcional, laboral o contractual de l’Administració municipal o dels organismes dependents.

Quan l’objecte de les queixes o reclamacions es trobi pendent de resolució judicial o de reclamació administrativa en tràmit.

Quan des que es varen produir els fets causant de la queixa i la seva presentació al registre de la Sindicatura hagi transcorregut més d’un any.
Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans – C/ Jaume Abril, 2 08840 Viladecans
tel 936351817 / fax 93 658 05 51 - sindicatura@viladecans.cat