La Sindicatura

El Ple Municipal el dia 25 de gener de 2007, va aprovar la Sindicatura Municipal de Greuges, com a òrgan complementari municipal, d’acord amb el que disposen els articles 48.2c i 59 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de 28 d’abril de 2003.

El 30 de novembre de 2015 va entrar en vigor el nou Reglament Orgànic Municipal, on es regula, en els artícles 24, 25, 26 i 27 la seva denominació, funcions, nomenament, exercici del càrrec i cessament, així com el procediment de tramitació de les queixes i l’informe anual.

El nomenament del Síndic ha de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Viladecans a proposta de l’alcaldia, amb el vot majoritari de les tres cinquenes parts del nombre legal de membres.

És la Institució que té per missió vetllar pel respecte, els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi de Viladecans en relació a les actuacions de l’administració municipal i les seves competències.

La Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans no està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i, compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, actuant d’acord amb els criteris de legalitat, equitat, celeritat i transparència.

Anualment, el Síndic Municipal ha de presentar al Ple de l’Ajuntament l’informe de les seves actuacions durant l’any anterior.

El Ple Municipal del dia 27 d’octubre de 2016, es va aprovar el nomenament de José Luis Nicolás Arocas com a Síndic Municipal de Greuges de Viladecans, i que va prendre possessió el dia 15 de novembre de 2016. Aquest càrrec tindrà una durada de cinc anys, i per tal de garantir la seva independència , serà incompatible amb un altre mandat representatiu, càrrec polític o relació contractual, mercantil o laboral amb el municipi.

El Ple Municipal de juliol, celebrat el 28 de juliol de 2022, va aprovar la renovació de José Luis Nicolás Arocas com a síndic de greuges municipal, que va ser nomenat pel càrrec el 2016, es mantindrà al capdavant de la sindicatura de greuges de Viladecans fins al 2026, durant un segon i últim mandat.

José Luis Nicolás Arocas, va néixer a Barcelona el 7 de setembre de 1954, està Diplomat en Relacions Laborals i estudis de Ciències Polítiques.

Es troba casat, amb dos fills i un net, sempre implicat en la vida de la ciutat, ha desenvolupat diferents càrrecs electes durant 24 anys com Regidor i Tinent d’Alcalde, des de l’any 1991 fins 2015 a l’Ajuntament de Viladecans, així com a membre de la primera Junta de l’AVV LA TELEFÒNICA, fins la seva dissolució, Junta de l’AMPA Liceu Alba-Rosa, soci de la Penya Blaugrana de Viladecans, soci de l’AVV Alba-Rosa, Soci de l’AVV Hispanitat, Soci del Casal de Gent Gran de Can Pastera, membre d’Amnistia Internacional i soci de la Fundació Pau i Solidaritat.

També com a membre del Comitè d’empresa de Pegaso més de deu anys com a treballador metal·lúrgic.