Què fem

La Sindicatura Municipal de Greuges pot intervenir a petició de qualsevol persona física o jurídica que li presenti una queixa en assumptes relatius a l’Administració municipal de l’Ajuntament de Viladecans i els seus organismes dependents, i que creguin vulnerat algun dret que la legislació de règim local reconeix als ciutadans i ciutadanes, com ara:

  • Retards indeguts o injustificats en l’actuació administrativa.
  • Errors o arbitrarietats en aplicació de les normes legals.
  • Inexecució de resolucions.
  • Tracte indegut als ciutadans i ciutadanes.
  • Motivació insuficient de les resolucions.

Totes les actuacions de la Sindicatura Municipal de Greuges són gratuïtes per la persona interessada que sol·licita el servei, i no és necessària l’assistència de cap advocat o procurador.

Quan les queixes siguin anònimes, quan s’adverteixi mala fe o manqui de fonamentació, les que versin sobre matèries que no siguin de la seva competència o àmbit d’actuació.

Quan les persones tinguin dependència funcional, laboral o contractual de l’Administració municipal o dels organismes dependents.

Quan l’objecte de les queixes o reclamacions es trobi pendent de resolució judicial o de reclamació administrativa en tràmit.

Quan des que es varen produir els fets causant de la queixa i la seva presentació al registre de la Sindicatura hagi transcorregut més d’un any.

La Sindicatura Municipal de Greuges comunicarà a l’interessat l’admissió d’una queixa en un període màxim de quinze dies des del seu registre.

L’admissió a tràmit significa que després de l’estudi de l’escrit i la documentació aportada, decideix investigar el cas per aclarir les causes del problema.

Acabades les seves actuacions donarà resposta per escrit a la persona que ha presentat la queixa amb el termini màxim de tres mesos, llevat d’algun cas excepcional que requereixi un major termini.

Les resolucions adopten, si s’escau, la forma de recordatoris, recomanacions i/o suggeriments i pot proposar fórmules de conciliació entre les parts afectades.

Les resolucions no poden modificar ni anul·lar actes administratius, ni poden ser objecte de recurs cap mena.

La Sindicatura també pot actuar per pròpia iniciativa, a partir de consultes o reclamacions, i quan observa que algun fet pot produir una vulneració dels drets generals dels ciutadans.