Informe anual 2007

En aquesta memòria trobem un recull de les atencions que s’han donat a la ciutadania en defensa dels seus drets, i en funció de les sol·licituds que han estat ateses es diferencien, per una banda, les consultes, assessorament i informació donada al ciutadà en funció del que ens planteja; i d’una altra banda, hi ha les
queixes pròpiament dites.