Informe anual 2010

Es presenta al Ple Municipal, el 28 d’abril de 2011, aquest quart informe. Conté el nombre i tipus de queixes
formulades, així com els expedients iniciats d’ofici, els fets que les han motivat, les que han estat rebutjades i les que
han estat admeses a tràmit. Les gestions fetes, i les recomanacions realitzades. També inclouen els expedients d’anys
anteriors que encara estaven en tràmit a l’inici de l’any 2010.