Informe anual 2011

Es presenta al Ple Municipal, el 22 de març de 2012, aquest cinquè informe corresponent a l’any 2011. Conté el
nombre i tipus de queixes formulades, així com els expedients iniciats d’ofici, els fets que les han motivat, les que han
estat rebutjades i les que han estat admeses a tràmit. Les gestions fetes, i les recomanacions realitzades. També
inclouen els expedients d’anys anteriors que encara estaven en tràmit a l’inici de l’any 2011.